-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۹, پنجشنبه

آقای غنی، بفرمائید قطعه PPS را به پنجشیر بفرستید

اشرف غنی وشرکاء در برابر عطانور و نظام الدین قیصاری، از قوای ملیشیایی دولتی و شخصی استفاده کرده و حتی حاضر بودند مزارشریف را به کام آتش فرو کنند. در آن زمان، نیازی نبود در یک مجمع رسمی با حضورکه نماینده گان کشورهای خارجی دهان به شکوه باز کند. 
پس دربازداشت کرام الدین کرام چه مشکلی وجود دارد؟

سخن غنی مشابه به پرتاب یک راکت کور به مناطق مسکونی بود که هدف آن فقط ایجاد غرش و کشتن غیرنظامیان است. غنی و مشاورین پنجشیری اش از هر وسیله ای برای تضعیف توان مردمی پنجشیر بهره می برد.  مشورۀ متحدان پنجشیری اشرف غنی، اکنون عکس الحرکت گسترده ای به وجود آورد.
آن ها خواستار بدنامی، انزوا، خواری و بی وقاری سرزمین پنجشیر هستند؛ اما درعین حال از واکنش آن ولا دربرابر خود ترس دارند.

 پنجشیر یک برهوت بی صاحب یا «علاقه غیر» در «مملکت افغانستان» نیست که از ساکنان محلی، برای به دام اندازی یک فرد باغی، طلب امداد کنید. آن همه دم و دستگاه پر خرج و حجیم شامل امنیت ملی، پلیس، والی و نهاد های رسمی انفاذ قانون که دستورات مرکز را اجرا کنند؛ از بهر چیست؟
 از اشرف غنی استفسار شود که چرا خواستار استرداد رسمی حمید قیومی ( آن غریبۀ غدارغیرافغانستانی) از امریکا نمی شوید؟  همین چندی پیش، رسماً اعلام شد که پروندۀ دزدی یک میلیارد و هفت صد هزار افغانی به وسیله حمید قیومی به ادارۀ دادستانی ارسال شده است.