-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

اطلاع از منابع متفاوت مشعر است که طالبان قطعاْ اراده دارند که جنگ بین القومی را در شمالی برافروخته و شاهراه کابل - پروان را مسدود کنند. این بخشی از تلاش های گام به گام به هدف زمینه سازی برای واگذاری پایتخت به طالبان است. عملیات پنجشیر نیز جزئی از کمپاین گسترده به خاطر مستقر سازی تدریجی طالبان بر شاهراه های منتهی به پایتخت است.