-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

کوهدامن در آستانۀ سقوط قرار دارد.


اکثر باشنده های پشتون تبار ساکن شمالی به طور علنی درصف طالبان بسیج شده اند.


خبرمی رسد که وضع وحشتناکی در شمالی به وجود آمده است. تقریبا أغلب پشتون های شمالی به طور علنی در صفوف طالبان بسیج شده اند. در دره شکردره دو صد نفر طالب مسلح در نزدیک ولسوالی خط انداخته اند؛ اما از طرف شب، جادۀ شمال کابل حداکثر در تصرف آنان قرار دارد و همزمان اضافه از هزار خانواده از ترس طالبان خانه های شان را ترک کرده و در ناحیه ۱۷ اسکان گزیده اند. 

در گلدره در چندین قریه بیرق سفید طالبان برافراشته شده و در کره باغ چندین گروپ به طورعلنی بر ضد دولت کار میکنند؛ در کلکان هم وضع عوض شده و به مکان امنی برای تجمع مخالفان دولت شده است.

این درحالی است که اکثر جوانان تاجیک، به سلفی گری و بازگشت به سلفیت اعتقادی رو آورده ودر صفوف داعش تنظیم شده اند ودر هر قریه  چندین نفر دو آتشه مسلح در صفوف داعش تنظیم شده اند. دولت کابل ازین داعشی های نو ظهور زیاد هراسان است؛ چون افراد فوق العاده تندرو، ساکنان بومی محلات می باشند.

شاهد عینی درگزارشی نگاشته است که قوماندان های شمالی با آن که جایگاه خود را دربین اهالی ازدست داده اند؛ اما به خاطر بقا و حفظ منافع خویش، سرگرم مسلح سازی گروپ های وابسته به خود شده اند. این فرماندهان تعداد زیادی از جوان ها را مسلح ساخته و به هر سو که بنگری ملیشه بازی آغاز شده و دولت دستپاچه هم همین قوماندان ها را تشویق می کند تا مردم را علیه طالب و داعش مسلح بسازند.

ازین قرار، خطر بروز جنگ میان گروهی بین دسته های تازه مسلح شده وجود دارد و درشمالی یک فضای جنگی و جهادی مسلط گشته است. در گزارش آمده است که هرگاه تحولی قاطع در وضع پدید نیاید، امکان دارد مسیرکابل به سوی شمالی مسدود گردد.