-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۸, شنبه

ضربتی که غنی و امرخیل بر پیکر جامعه پشتون وارد کردند

عارف منصوری 

 اين سئوال را از هموطنان خوب و روشنفكران منصف پشتون به طور جدى مى پرسم كه آيا با انتخاب يك فرد كم سواد و بدنام، كه سابقه ى جز تقلب آشكار و فاقد پيشينه كار عملى و اجرايى در سطوح بالاى دولتى ندارد، در مقام رهبرى يك ولايت كليدى ايكه داراى هزاران انسان شايسته، روشنفكران نخبه و متخصصين ورزيده است، توهين و اهانت به خوبان پشتون و نيكان مشرقى نيست؟

من نميگويم چرا يكتن از غير پشتونها، والى ننگرهار تعين نشده؟ اما اين را صادقانه مطرح ميكنم كه آيا قوم پشتون بطور عام و مردم مشرقى بطور خاص، شخصى بهتر و شايسته ترى از امرخيل ندارند كه چنين جرثومه فساد و ويروس تزوير و تقلب را برگزيده يا تحمل كنند؟ آيا در جامعه پشتون، قحط الرجال است كه بايد بدكار ها و بدانديشان، بر آنها حكومت كنند. آيا اينهمه عقب مانى و انحطاط كافى نيست؟

هيچ كشورى را در هيچ مقطع تاريخ نمى يابيد كه با انسانهاى بى وجدان، نالايق، بى كفايت، كذاب و فاقد عزت نفس؛ به آزادى، آرامى، آبادى و شادمانى رسيده باشند. اگر ادعا داريد كه حق زعامت اين وطن بشما مى زيبد. خوبان تانرا به صحنه بيآوريد، زمام امور را به نيكان و شايستگان تان بسپاريد، تا مايه سرافگنده گى شما و موجب شرم و ننگ ساير هموطنان تان نباشد.

آيا پهن كردن فرش سرخ و به احترام ايستادن و اجراى رسم و تعظيم منسوبين اردوى ملى كه مايه افتخار همه مردم كشور اند، به چنين مردك غدار و خاينى كه يك پروسه ملى را عقيم ساخت و پنج سال مشروعيت نظام را خدشه دار كرد، ارزش دارد؟ مقامات بلند رهبرى، تخصص و تعهد مى طلبد كه تخصص وى در تقلب است و تعهدش به اربابان بیرونی!.

او كه اصطلاح ( انتخابات گوسفندى ) را وارد قاموس سياسى جهان ساخت، و آبروى ملتى را به خاك يك سان كرد، نبايد گوسفندوار از او اطاعت نمود. مطمئنم روزى مردم شريف ننگرهار، امرخيل را بجرم عدم لياقت، بيكفايتى و اختلاس، همچون پوست ليموى خشك شده، بدور پرت خواهند كرد و از مقام ولايت به زير خواهند كشيد. اما تا آنروز، او همچنان از راه تقلب زراندوزى خواهد كرد و در خدمت اربابان خارجی اش خواهد بود و فرصت هاى طلايى توسعه و ترقى و بازسازى را از ننگرهارِ هميشه بهار و ننگرهاريان عزيز براى مدتى خواهد ربود.