-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

طالبان می توانند از هفت خوان موانع بگذرند؟

صلح طالبانى
نوشتۀ استاد حمید مهرورزبه بهانهء اقدام تروريستى عليه خانم فوزيه كوفى كه خوشبختانه از اين حادثه جان به سلامت بردند.

طبعاً صلح طالبانى از مسيرِ برداشتِ موانع در برابرِ صلح طالبانى ميگذرد؛ و اما موانع بر سرِ راهِ صلح طالبانى كدامهايند؟ رويدادهاى ماههاى اخير را كه كنار هم بگذاريم و اندكى با چاشنى تيورى توطئه بياراييم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه براى رسيدن به صلح طالبانى، طالبان ميخواهند موانعى زيادى را از سر راهِ خود بردارند تا به صلح مطلوب خويش دست يابند. شمارى از اين موانع اينهايند:

* دربند بودن تروريستان خون آشامى مانند سازماندهندگان حملهء انتحارى چهارراهى زنبق؛
* حيات عالمانِ اعتدالگرا و برجستهء دينى مانند مرحومان دكتر نيازى، مولوى مفلح و ...
* زنده بودنِ آن عده از اعضاى هيات صلح با طالبان كه تفكرِ مدنى و شجاعت انسانى دارند و در برابرِ جماعتِ از دنيا بى خبرِ طالب خاموش نمى نشينند و شهامت ابراز نظر دارند؛ مانند خانم كوفى و آقايان منصور، نادرى و ...
* موجوديتِ نهاد دولت، نيروهاى امنيتى-دفاعى، نهادهاى تعليمى-تحصيلى، نهادهاى مذهبىِ مستقل، اعتدالگرا و نيك انديش، استقلال و حاكميت ملى و تماميت ارضى افغانستان و نيروهاى مدافع آن؛
* زندگى شهرى و جلوههاى آن؛
* حضورِ رسانه هاى آزاد و گروهى از زنان و مردانِ دانشمند و جوانانِ آگاه كه قدرت تجزيه و تحليل دارند و طالبان جرأت اخلاقى مقابله علمى و ظرفيت بحث و جدل را با آنان ندارند.
* اين لست را اگر ادامه دهيم بسيار طولانى خواهد شد. بقيه اش را خود از ذهن تان بگذرانيد.

طالبان براى دستيابى به صلح مطلوب و "نظامِ كاملاً اسلامى" مورد ادعاى شان ناگذيرند موانع بى شمارى را از سر ِراهِ خويش بردارند. از قراين برمى آيد كه آنان دو روش را براى اين منظور در پيش خواهند گرفت: يكى حذفِ فزيكى؛ و دو ديگر تلاش براى تسلط نظامى تا بدين وسيله زمينهء سركوب مخالفان شان فراهم شود.