-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

کورۀ حزب التحریر در پنجشیر زبانه می کشد


 قاسم حلیمی وزیر حج واوقاف، جریان حزب تحریر در پنجشیر را به وسیله مولوی عبدالوارث از عنابه پنجشیر رهبری می کند.


اطلاعات واصله از کانال های امنیتی مقاومت ملی در پنجشیر به گزارشنامه افغانستان مشعر است که شبکه های عیان و نیمه نهان دولت و استخبارات سعودی سعی دارند تا جوانان پنجشیر را به دام افراطیت ازنوع حزب تحریر بیاندازند.
مولوی عبدالوارث اهل شهرک عنابه و رئیس اوقاف ولایت پنجشیر از استوانه های حمایتی جریان ارتجاعی حزب تحریر در پنجشیر به حساب می رود و بدون واهمه با بهره وری از امکانات دولتی درخدمت حزب تحریر قرار دارد.

مولوی عبدالوارث عامل خاص وزیر حج واوقاف حکومت ( قاسم حلیمی) اهل شهرک خروار ولایت لوگر می باشد.
مولوی وارث اخیراً در ولایت پکتیا به همکاری قاسم حلیمی دو بار با رهبران شبکه حقانی دیدار و گفتگو کرده است. 
قاسم حلیمی در ادارۀ طالبان طی نیمه دوم سال های هفتاد خورشیدی، از کادرهای مهم طالبان به شمار می رفت. حلیمی از سالیان متمادی با دستگاه استخبارات عربستان سعودی در ارتباط است. وی قبلاً به سفارش سفارت عربستان به معاونت وزارت عدلیه انتصاب یافته بود. این بار نیز ارگ بنا به توصیه سفارت عربستان، قاسم حلیمی را به وزارت حج واوقاف مقرر کرده است.
 رئیس اوقاف پنجشیر مستقیم تحت حمایت قاسم حلیمی و درواقع از سوی شعبه استخبارات عربستان درکابل رهبری شده و سمت دهی می شود. حزب تحریر درپنجشیر تحت هدایت مولوی وارث فعالیت هایش را تنظیم کرده است. از چند ماه به این سو، حزب تحریر در تمامی قریه جات و نواحی دوردست پنجشیر به جلب و جذب جوانان تحصیل کرده و همچنین عناصر بیکار و بی خبراز دنیا مبادرت ورزیده است. 
گزارش می گوید که فعالان حزب تحریر سرگرم جمع آوری شهرت و سوابق جوانان تحصیل کرده هستند که یا آنان را به سوی خود بکشانند و یا درمسیرهای کابل – شمال حذف کنند. 
پنجشیر دژ قایم و دایم جنگی وعملیاتی به حساب می آید و امریکایی ها از پویایی های شبکه های ارتجاعی وابسته به عربستان عمداً چشم می پوشند و نگاه شان بیشتر به تأمین امنیت کابل و بگرام است؛ چنان که محاسبه شان ایت است که حزب تحریر لشکر خودی به حساب می آید. براساس محاسبه امریکا و عربستان، عناصر حزب تحریر با روسیه، چین و حتی ایران روابط ندارند و می توانند به سد محکم دشمنی با این کشورها تبدیل شوند. هدف این است که هسته های روس، چین و ایران موفق شده نتوانند که در پنجشیر، هسته های از هم گسیخته مجاهدین ضد طالب را به شورش وادارند.