-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

آن چه دراخبار می آید، اهمیت یک طرفه تبلیغاتی دارد. اصل قضیه زیر بحث است که مردم را چی گونه برای دفاع از افغانستان و جمهوریت سر به هم آورد؟ چی کسی جنگ جدید علیه طالبان را از کدام استقامت رهبری و تنظیم خواهد کرد؟ قوای مسلح دراتحاد با مقاومت مردمی، آماده است تا آخر پیش برود. خطر اصلی برای افغانستان، میلیونر های جدیدی است که در صف نخبه گان سیاسی داخل شده اند و هنر شان، گردن خمی و خیانت به افغانستان است. اما افغانستان نا میرنده و پاینده است. خطر دیگر، رقابت سیاسی به خاطر امتیاز گیری بین بلخ و پنجشیر است. محور بلخ بدون همسویی با مقاومت مردمی نزدیک به کابل، کاری از پیش برده نمی تواند و مجبور است که در گرماگرم جنگ سرنوشت، بخشی از جزوتام های جبنش ملی باشد.