-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۰, دوشنبه

تحرکات غیرعادی در اطراف پایتخت


یک گزارش اولیه که تا هنوز صحت آن مشخص نشده حاکی است که گروه طالبان به همکاری ساکنان حواشی شهر کابل در هفته های اخیر سرگرم جا به جایی ده ها هزار نفر مسلح در بافت های اماکن مسکونی است. گفته شده که ۲۰۰۰ انتحاری آماده درمیان این نفرات موجود است. شیوه عمل طالبان درنهایت تشدد و خشونت باقی مانده و فارمول فتح الفتوح در سرخط عملیات آن ها قرار دارد. امریکایی ها ازین پویایی ها مطلع اند و به نوعی رقابت منطقه ای نیز در جریان است.