-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۱, جمعه

پلان طالبان و هسته های رسمی آن ها در دولت، انسداد راه کابل به طرف شمالی تا محاذ پنجشیر است. این برنامه از نظرعملی، چانس تطبیق ندارد. در گذشته داشت؛ اکنون به دلیل تمرکز دو میلیون سکنه درحاشیه شمالی کابل، چنین چیزی امکان ندارد. تئوری اصلی درنقشه مدافعان از افغانستان و جمهوریت این است که جنگ طالبان درتقاطع حاشیه ای پایتخت کمرآنان را خواهد شکست. طالب در جنگ مناطق دور دست سرحدی و بدون حفاظ نتیجه داده؛ آن ها باید خود را به محاذات نا متعارف جنگ آماده کنند. تا حال جنگ شان به خاطر برهم زدن نظم و امورات دولتی بود؛ حالا که می پندارند از موضع قدرت و گرفتن دولت پیش آیند، در اثر مقاومت دقیق و سازمان یافته، از چندین جا مفصل های شان شکسته می شود.
این نظر من نیست؛ نظر نظامیان ارشد ضد طالبان است.