-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

حکمتیار یک برادر اشرف غنی را کشته است

محمد عثمان نجیب

تازه فهمیدم، 
غنی برادر شهید محمد شفیع است.
 اما محمد شفیع هزاران بار با شرف تر از غنی بود.
در اداره ی ما هم کاران صمیمی و با محبت زیاد بودند.
شهید محمد شفیع سرباز نشرات نظامی، از تحصیل کرده ها و ماستر های روسیه ی کهن بودند. 
همه روزه برای شان برنامه بی سپرده می شد تا آن را آماده ی نشر کنند.

در هر باری که ایرادی بر کار های او می داشتم، صمیمی و نزدیک شده به من می گفت: همی بار گذشت کو باز دگیشه سیل کو یا می گفت ام دفعه تو یک متن نوشته کو باز ببیم که مه چی جور می کنم بخچت!
یک روز بسیار عصبانی شدم، گفتم شفیع تو تا چی وقت غلط کده میری؟ (..صوب دگه صوب..) ترخیص میشی. 
دیدم که ترسیده است و در اوج عصبانیت من باز گفت: خیره تو همی دفه یک متن نوشته کو باز دگیشه به مه بان.
خنده ام را گرفته نه توانستم و گفتم حالی برو باز گپ می زنیم. 
به همین روال ادامه داشت تا مرخص شد. 
سخن های غنی را که می شنوم فکر می کنم او برادر محمد شفیع شهید است که در اثر پرتاب راکت های آقای حکمت یار شهید شد.
اما شفیع الگو و نما‌د اخلاق و پاکی وجدان بود.
نه مردابی چون غنی.