-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

مردم گرسنه آزاد نیست؛ مفهوم استقلال را هم از روی احتیاجی تعبیر می کند

اگر خود را به عمد فریب ندهیم و واقع گرایی اختیار کنیم، استقلال و آزادی افغانستان چهار دهه قبل از دست رفته است.
همه چیز از بیخ و مفاهیم بنیادی و بومی خویش تهی واز شکل افتاده است و هرچند نماد ها مانند بیرق، نظام حکومتی، اکت و ادای رسمی و تبلیغاتی وجود دارند، از نظر مفهوم و اعتبار جای همه را از نظر اعتبار و ارزش، ضد همان نماد ها گرفته است.

 آنچه امروز گرامی داشته می شود، به فخر و مسرت و گذشته مربوط است. افغانستان امروز از هیچ شرایطی که برای یک سرزمین دارای استقلال نیاز بنیادی حساب می شود، بهره مند نیست. استقلال افغانستان اگر به درستی محاسبه کنیم بعد از سقوط جمهوری اول به لیلام رفته و هنوز داشتن آن فقط می تواند یک آرزو باشد.
از صد ها مثال یکی: جامعه گرسنه و همیشه محتاج نه آزاد است؛ نه مفهوم استقلال را می داند... دیگرمثال ها را درذهن خود می توانید گردان کنید.