-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

سران دزد پیشه درشمال با طالبان عملاً ائتلاف کرده اند

فیاض بهرمان نجیمی
«اسپ تروآ» * در شمال افغانستانچند ماه قبل نوشتم: «جنگ بیش از ۴۰ سال افغانستان، جنگ میان قبایل مختلف پشتون برای تصاحب و یا تثبیت شان در قدرت بوده است، که از کودتای ثور آغاز گردید.»
سایر اقوام خیلی ناآگاهانه و ساده لوحانه ابزار و مواد سوخت این جنگ بوده و استند. 
روایتی از انقلاب کبیر فرانسه وجود دارد که: «دهقانان تشویش نداشتند کی بر  آن ها حاکمیت می کند ـ ژاکوبنیست ها یا ژیروندیست ها. آنها در دفاع این یا آن، تنها تفنگ را از یک شانه به شانه دیگر تغییر می دهند.»
درین جنگ چهل ساله، سران و توده های پشتون نگرانی از دست دادن امتیاز و قدرت را نداشته و ندارند. زیرا از بام تا شام بار ها موضع  آنها به سود این یا آن همتبار تغییر کرده است.
به مشکل می توان تحصیل یافته پشتون را سراغ کرد، که در موضوع قدرت به جز از همتبارش ـ حتا داعشی ـ از «بیگانه» دفاع کند!
اما سه بزرگ قوم تاجیک، هزاره و ترک تبار چنین نیستند و کماکان ساده انگار باقی مانده اند. 
چهل سال جنگ و بیسوادی، سران آن ها را به مزدبگیران فاسد مبدل ساخت، که صرف به منافع شخصی و کیسه های خویش اندیشیده اند نه به منافع عموم.
وقتی نوشته ها و دیدگاه های تحصیل یافتگان و سیاست بازان اقوام سه گانه را می خوانم، می بینم که تا چه حد ماکسیمالیستی می اندیشند. از آینده نگری ستراتیژیک خبری نیست. چندی پیش اشاره نموده بودم که اینها همه بدون فکر و نازا اند. طرح و نظریه برای ایجاد جایگاه رفیع اقوام شان یا در جغرافیای سیاسی کنونی افغانستان و یا بدیل دیگر برای جغرافیای قومی خودشان مفقود است.
اینها برای فردا  و در برابر سیطره بهمنی طالبانی، که حتمی آمدنیست، هیچ برنامه و فکر بقای ندارند، آینده نگری آنها از درون چاه است!
جزیره های متعدد پشتون نشین در جغرافیای آنها همچو «اسپ تروآ» یک خطر پایدار و «پاشنه آشیل» دایمی اقوام شمال است. 
برابری سه بزرگ قوم در بازی آینده قدرت افغانستان و گرفتن سهم عادلانه از کیک قدرت تنها از مسیر برداشتن «پاشنه آشیل**» می گذرد. باید برای آن برنامه  ریزی شود.
کسانی که امروز در باره معامله با طالبان، جمهوریت و ارزش های آن می نویسند، بیشتر فریب خوردگان ریزه خور دسترخوان ارگ اند، که افسون تبلیغ شده و بردگی بیشتر قوم های خویش را در زیر چتر رژیم نئوطالبانی در فردا درست درک نمی کنند ـ دین زدگی عامل اصلی آن است!
راه رهایی آنست تا روح انسان از ابلیس بردگی رها شود!

ـــــــــــــــــــــــــــ
* «اسپ تروآ»  داستان اسطوره یونانی از جنگ تروآ است. مطابق داستان، یونانی ها با بهره از حیله جنگی به شهر تروآ داخل شدند و بر دشمن پیروز شدند.
** پاشنه آشیل ـ پی یا تاندون که عضله را به استخوان وصل می کند، نقطه ضعف آشیل قهرمان اسطوره ای یونان بود. که با اصابت تیر به آن نقطه قهرمان جنگ تروآ کشته می شود و شهر اشغال می گردد.