-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

من وحاجی خردمند بزم شبانه موسیقی آراسته بودیم

طالب مشربی در پنجشیر علنی تر شده است.
نجیب بارور

آن نخل ناخلف که تبر شد، زما نبود
ما را زمانه گر شکند، ساز می شویم

یکروز امرالله خان برایم گفت، یک تصویرت را با آغاشیرین دیدم زیاد متاسف شدم.
خندیده گفتم، رئیس صاحب، چرا؟ قبلاً آقای خردمند با شما ده ها تصویر مشترک داشته است.
 گفت، شوخی کردم. آدم با غیرت است، اما در عملکردهایش بی محاسبه است. جوانب یک قضیه را نمی سنجد که این هم از همان احساساتش است.
 به خاطر همین مسائل، رابطه خردمند با امرالله صالح خراب شد. گذشته از این، خردمند از دوستان من است. من در حوزه رفاقت، به عقاید و باورهای دوستانم کاری ندارم، اما دیدگاه خودم را با آنان شریک می کنم. عملکرد او برای شکستن آلات موسیقی را، یک نوع عملکرد طالبی و به دور از بستر فرهنگی وطنم و دیارم می پندارم. بزرگانی همچون احمدشاه مسعود و مارشال فهیم موسیقی می شنیدند، در ولایت من هیچ کسی با موسیقی دشمنی ندارد مگر آنانی که در بازار قصه خوانی پشاور، فرهنگ افراطیت را زیسته باشند.
 خردمند هم با موسیقی دشمنی ندارد. من با داوود پژمان و شخص خردمند، در بالاکوه های پنجشیر در نیمه های شب بزم موسیقی آراسته ایم که تصویر و ویدیو از آن دارم. امید دارم در این خصوص با توضیحات سخن بگوید، در غیر آن برای نخستین بار به حرف آقای صالح موافق خواهم بود که از داشتن تصویر مشترک با او "ابراز تاسف بکنم"