-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

هیجان دکترعبدالله از بهر چه بود؟


جشن پیروزی برای امارت اسلامی در خیمه جرگۀ ضد ملی 

دکترعبدالله در لویه جرگه امروز، ۱۵ دقیقه تمام، دراوج هیجان و خوشحالی، دربارۀ «هیچ» گپ فرسایی کرد. من حیرت کردم که مشارالیه چرا این قدر شادمان است و چه دستآوردی به هزاران هزار بیوه و یتیم نیروهای امنیتی، نهاد های مدنی، مجامع اجتماعی و آزادی خواهان و جمهوری طلبان حاصل شده است؟

درپایان جرگه، زیر آن سقف معلق، جشن پیروزی امارت اسلامی افغانستان برگزار شد. ۳۴۰۰ نفر برای مرگ آرزو ها، آرمان ها و خون شهدای خویش شوقمندانه کف زدند و کف زدند...
فیصلۀ جرگه کرونایی و فرمایشی، زهرنا امیدی را درشریان های وجود من دوانید. این تراژدی را برای همه تسلیت می گویم.
درهیچ کشور دنیا هم اکنون همچو یک مجلس سی و نیم هزار نفری برای جوشاندن معجون کرونا و حقارت دایر نشده و نمی شود. در افغانستان چنین شد؛ اما برای کشتن افغانستان.
به راستی، شورواشتیاق دکترعبدالله از بهر چه بود؟ عمر ائتلاف اعلام ناشدۀ رهبران مجاهدین وطالبان چقدر خواهد بود؟