-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

تفاوت اتهام بالای کرام الدین کریم و فضلی چی است؟

      محمد عثمان نجیب

اتهام جمعه خان هم درد، اختر لچک، زلمی ویسا، عوامل اصلی و ریشه دار ISI مانند مسلم یار که دزد با پشتاره را رها کرد، فاروق وردک که به زبان خود جرم خود را اقرار کرد، آصف ننگ که مستند در جاسوسی به پاکستان دستگیر شد، قاتلان فرمانده نستوه عبدالرزاق شهید در کندهار و صدها تن دیگر از هم تباران غنی که هم چنان جولان دارند, با ژنرال زمری پیکان  در چی است؟ 

علیه آن ها لشکر کرده اید؟

یا خیال تان  احیای سیاست سرزمین های سوخته است؟

هیچ کسی جانب دار کرام الدین خان نیست تا جواب گو نه باشد با رفع اتهام کند. اما لشکر کشی علیه پنجشیر به اساس پلان های خودی های اجیر شده در بارگاه وحشت و‌ بربریت ارگ رخ اصلی نقاب سیاه رو سیاهان استبداد ارگ است.

صدها تن از بی داد فحشا داد می زنند و گوش شنوایی نیست. با عزت و وقار ملت چی می کنید؟ عالم نماهای بی علم دین کجاستید؟

نزدیک به ده سال است که فراعنه ی قدرت و ثروت و‌ فساد اخلاقی ارگ یکی بر ضد دیگری شهادت مستند و پی هم می دهند. 

آنان یک دیگر را به ترویج فحشا و استفاده های جنسی از بانوان هم کار و زیر دست شان نشانه می گیرند.

آخرین مورد هم از زبان متین بیک.

جالب است که در پشت هر آبرو ریزی ها نام آقای فضلی نمایان می شود.

اما همه در سکوت اند و عالم نما های دینی که خیالی هم نه دارند. آن اگر خواهری را با برادر که در بازار به خرید رفته ببینند عاجل فتوای سنگسار شان را صادر می کنند.

آن جا که هر روز با عزت و وقار ملت بازی می شود و خواهران و مادران مان با نشر هر بار خبر فحشا از ارگ نام برده می شوند را نادیده می‌گیرند. عالم نمای آخر زمان همین ها اند.

از غنی که گله نیست. او به حیث یک امریکایی دست نشانده وظیفه ی ترویج فحشا هم دارد.

با افسر ارشدی که در قوای هوایی مستند و افشا شد چی کردید؟