-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۵, چهارشنبه

مفهوم واژه های کیستی و چیستی چگونه است؟

محمد عثمان نجیبیک دوست خوب من مفهوم کیستی و چیستی را پرسیدند.
پاسخ به این پرسش شان را عارفان علم  و اسلام شناسان بهتر می دانند.
که از توان و سواد من بیرون و بلند است. 
فقط با یادداشت کوتاه خدمت شان می نگارم:

کیستی و چیستی دو اصل مهم در شناسه ی خلقت بشر است که با ورود علمی به مباحث الهیات یا همان خدا شناسی می توان وزن آن ها را درک کرد. این دوتا با برگردان به دری در عالم هستی و عالم روحانی پیوست هویت و ماهیت یاد می شوند که اصلن ریشه ی عربی دارد و گونه یی علامت استفثار برای استفهام  است  ماهو «الانسان ماهو» و یا «الحیوان ماهو» ماهیت انسان چیست؟ و ماهیت حیوان چیست؟

در عالم ادب و فرهنگ این دو واژه همان معنای کیستی و چیستی را می دهد و به گونه های متنوع کاربرد دارند. کما این که نقش مهم شان در تعریف هویت و ماهیت و خلقت بشر هم چنان رخ نمایی می کنند.

البته در گفتار و نوشتار طی طریق افاده و تحریر
همان زمان حال را می کنند و زمان ماضی نه دارند. مگر با دگرگونی پرسش مربوط به گذشته.
من که در صنعت شعر و نوشته و اموری از این دست نادانی بیش نیستم فکر کردم فی البدیهه مثالی را برای تان بنویسم:

کیست؟
 آن که زلف یار بیند و لرزان نه شود

کیست؟
 صاحب آن زلف کز دیدار تو نگران نه شود.

این کیست با کیستی خلقتی و هویتی فرق فاحشی دارد و از بنیاد تغیر محتوایی پیدا می‌کند.
یا به زمان گذشته:
 کی بود؟
 آن کس که دی در ما را دق الباب کرد.

یا اندرباب کیستی و چیستی در خلقت بشر:
کیستی؟
تو کز ازل آمده یی
چیستی؟
 تو که نه دانی چه سان آمده یی

و چیستی هم به زمان ماضی اطلاق نه می شود مگر با دگرگونی دستوری از منظر زبان شناسی.

چی بود؟
در آن کندوی کلان 
چی شد؟
کز ما کردی پنهان.

چیست و چیستی تغیر فرم ساختار و گفتار دادند.
یا در زمان حال:

تره کی صاحب! 
در این صندوق پیش روی تان چیست؟ 
یا تره کی صاحب!
شما چیستی محتوای درون این جعبه را می دانید؟
یا به روش گفتار عام و پرسش عام:
تره کی صاحب در داخل این صندوق چیست.
این چیستی و چیست ربطی به چیستی خلقت نه دارد.
آرزو دارم برای آگاهی بیشتر تان پژوهش زیادی اندرین گذر کنید.
من هم در کند و کاو دریافت تعریف درست واژه ها از واژه نامه های مرورگر گوگل سود جستم
کاستی های من را نادیده نه گیرید تا به کمک بزرگان ادب و عرفان بحث نقادانه یی آغاز گردد و ما را بیاموزانند.
  سبز بمانید.