-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۵, چهارشنبه

عملیات آزمایشی برپنجشیر به اشارۀ امریکا بود


یک فاسد هم پروندۀ مثل خود شان را بهانه ساختند.
به نظر می رسد که عملیات آزمایشی هوایی و زمینی بر پنجشیر، با موافقت امریکایی ها صورت گرفته بود که ماهیت انگیزشی داشت. هدف، هموار کاری مسیر برای مارش فاتحانه طالبان بر اریکۀ قدرت در کابل است.
گویا به متصدیان جمهوری کابل از احتمال کاهش کمک ها اشاراتی داده اند.
 طالبان و امریکا، نسبت به هر استقامتی دیگر در گسترۀ مقاومت، از پنجشیر در مسند قرارگاه دفاع ملی و جمهوری بیشتر حساب می برد. هرگاه پنجشیر و حوزۀ تحت فرمان مارشال دوستم درجهت سرکوب امارت اسلامی آی اس آی دریک جبهۀ رزم و پیکار ایستاده شوند، داستان ظهور زوره کی امارت و افول جمهوریت که از سوی مزدوران نیابتی شعار داده می شود، فنا خواهد شد. 
پنجشیر، مارشال دوستم و شخصیت هایی نظیر رحمت الله نبیل، کابوس طالبان اند.

سازش با طالبان با سرشت، سرنوشت، فلسفه وجودی جبهه مقاومت و سرنوشت آزاد افغانستان درتضاد است. به همین سبب، شکست و الاشه شکنی لشکر تروریزم امری اجتناب ناپذیر است. علتش خیلی ساده است: 
میلیون ها نفر در پایتخت و مراکز شهری عمده، هرگز حاضر به ریختن داروندار زنده گی شهری و مناسبات مدنی و انسانی خود به پای ایلغارچیانی که از آن سوی مرز می آیند؛ قربان کنند. طالب و پاکستان، با غنی و امرالله رویاروی نیست؛ با مردم افغانستان مواجه اند.
درین گیرو دار، لشکریان رسانه ای طالبان، با کوزه های از تهی سرشار، سعی در گسترش توهم در عصر بیداری دارند.
از لعل گل لعل آمده از اقلیم پشاور تا نبیل مسکینیار در امریکا و طارق آرین درکابل، فقط یک روی سکه را می بینند.
جمهوری باوران و طالبان طلبان آشفته حال کار شان به دیوانه گی کشیده است.
هدف بین المللی شوراندن پنجشیر و کلید زدن یک فصل جدید جنگ های بی تاریخ است.

دولت کابل، برخلاف قیاس یک دسته از مردم، با طالبان طرف نیست. دولتی وجود ندارد. همین دیروز یک شهروند کندز که از خانه و کاشانه اش جدا شده از ساحۀ جنگ می گریخت. خبرنگاری از وی سوال کرد: از دولت چه می خواهی؟
گفت: دولت که به اردوی خود نان میاره، در راه طالب می گیریش، مه از دولت چی بخایم؟