-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۷, جمعه

طرح بازسازی قلعه بالاحصار یک تصمیم استراتیژیک و تاریخی است

افغانستان به یک دورۀ جدید نزاع منطقه ای و نبرد برای بقا وارد شده است.

دولت هندوستان، بعد از قریب یک صدو چهل سال، تصمیم به بازسازی قلعه تاریخی بالاحصار کابل گرفته و مخارج کامل دو باره سازی آن را به دوش گرفته است. از عبدالرحمان تا اواخر سلطنت، هیچ دولتی درکابل حق نوسازی قلعه را نداشت. بعد از آن، دوره های مختلف جنگ آمد و همه چیز به فنا رفت.
سیاست هند، نهاد سازی گام به گام درافغانستان است که با امداد رسانی ها ( برای یک بار) تفاوت دارد.

اکنون قد افرازی قلعه بالاحصار، علاوه برآن که زیبایی شهر کابل را دو چندان خواهد کرد، پیامی استراتیژیک و بسیار جدی به انگلیس و گارنیزیون آسیایی آن ( پاکستان) است. بخش اعظم افغانستان به ویژه قلعه بالاحصار، درمطالعات هندی ها ضمن این که اصالتی بودایی و برهمنی دارد، کابل را دو باره به تاریخ سیاسی جنجال برانگیزش به استقامت «پنجاب» پیوند می زند. زایش دو بارۀ ارگ بالاحصار، یکی از مؤلفه های کلیدی هندوستان در حوزۀ افغانستان است و همانند مدیریت منابع آب افغانستان، از اثربخشی تعیین کننده برخورداراست.
حداقل دو مسأله با صراحت برجسته می شود: رستاخیز مخالفت گسترده و قوی درمخالفت با خط دیورند و قلعه سازی مقاومت علیه پاکستان. دوم؛ پای پدیده ای به نام طالب یا هر نام دیگری هرگز و هرگز در ارگ کابل و بر شهر کابل نخواهد رسید. جای طالب و هر گروهی دیگرساخت پاکستان، همان نوارهای مرزی بی نام و بی نشان است.