-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

جنرال زمری پیکان هم گرفتار شد


تحفه دیگر به گروه طالبان 

جنرال زمری پیکان از معدود نظامیان کشور است که در وزارت های دفاع و داخله خدمت کرده و طالبان بی شمار را در جنگ های شمالی به قتل رسانیده بود.  واحد نظامی تحت فرمان زمری پیکان به قطعه طالب کُش مشهور بود. 

جنرال زمری پیکان  رئیس قبلی نظم عامه که در همه جنگ ها علیه طالبان حضور داشت و رتبه جنرالی را نیز در سخت ترین روزهای مقاومت از جانب رهبری دولت اسلامی دریافت نموده بود. شادروان  احمدشاه مسعود با دست های خودش رتبه جنرالی را به شانه های او نصب نمود. وی شب گذشته به اثر توطئه جنرال نعیم حیدری از نظامیان بازنشسته ساکن دکوی سرایخواجه به مفرزه اعزامی ارگ تحویل داده شد. 

چند سال قبل پسر جنرال پیکان  یک نفر از خانواده یاردل دکویی را که عضو شبکه حقانی بود و همواره بحث پنجشیری و شمالی را به دستور طالبان و ارگ نشینان دامن میزد تا کوهدامن نا امن شود،  به قتل رساند. ازآن زمان به بعد، برچیدن گلیم حضور جنرال پیکان در سرخط نقشه های ارگ قرار گرفت. 

گفته می شود که شاید جنرال نعیم حیدری از سوی اشرف غنی به عضویت مشرانوجرگه منتصب گردد. شاید به زودی، ارگ درین زمینه اطلاعیه ای صادر کند.