-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۵, چهارشنبه

دربانک مرکزی چه اتفاق افتاده است؟

گزارش ویژه مشعر است که گنجینه بانک مرکزی کشور که یگانه پشتوانه پول افغانستان به شمار می رود، به طرز مشکوکی مورد دستبرد و دستکاری قرار گرفته است. مدتی پیش جریان انرژی برق در سیستم بانک مرکزی قطعه شده و سوالاتی به میان آمده بود. 
اکنون گزارش شده که دراوقات قطع جریان برق یک گروه از خارجی ها وارد بانک مرکزی شده و بر محفظه های ذخایر فوق محرم بانک شامل آثار گران بهای تاریخی از دورۀ باختر دستبرد زده اند. مقامات رسمی قطعاً این موضوع را مسکوت گذاشته؛ اما ناظران و مسوولان رده میانی بانک نسبت به این قضیه ابراز نگرانی کرده اند.
درگزارش گفته شده است که گروه خارجی وارد شده به قسمت های فوق سری ذخایر بانک مرکزی بر آثار مهم دستکاری کرده و قدامت آن آثار را زیر سوال برده اند. ازین قرار، کسر قدامت آثار از طریق جایگزینی نمونه های ساخته گی ذخایر می تواند پشتوانه پول افغانستان را از بین ببرد و دالر جای آن را احراز کند.
مقامات صندوق بین المللی پول نسبت به عملیه قطع برق در سیستم بانک مرکزی افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.