-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

امرخیل: با این وضع سقوط دولت حتمی است

 

به نظر امرخیل، فعالان اجتماعی و سیاسی غیرپشتون باید تحت قیادت محترم حامد کرزی تنظیم و نظارت شوند!گزارش می شود که نبرد بین فرکسیون های ساکن ارگ تشدید شده است. این بار کش و گیر ضیاء امرخیل و دکترفضلی عود کرده است. بعد از آن تیم دکترعبدالله در برابر پتکه و عربده های ظاهری تیم اشرف غنی به زانو در آمد، اقطاب رقیب در داخل قلعه ارگ، از یک دشمن بیرونی فارغ شده و به جان هم افتاده اند. 

امرخیل ( نخستین بانی برهم زنندۀ اصول انتخابات درتاریخ افغانستان) در صدد نصب و چیدمان «جوانان» هم راستا با خودش در مناصب و دفاتر کلیدی است؛ اما وی با سنگ اندازی و سبوتاژ سختی از سوی دکترفضلی رو به رو شده است. 


امرخیل میلیونر تازه دم، از مسیر پشاور پا به ارگ گذاشته و درمحضر جوانان گفته است که فضلی نمی خواهد که جوانان مخلص، متدین  ومتعهد به وطن رشد کنند وبه ریس جمهور نزدیک شوند. امرخیل مرجع اصلی قطره چکانی اطلاعاتی از حال و احوال فضلی در شبکه های اجتماعی است. وی بی پرده گفته است که فضلی فقط پول و مقاربت جنسی را می شناسد و به هیچ معیار دیگری پای بندی ندارد. « او ارگ را مرده گاو خانه جور کرده است.» و راه های منتهی به دفتر رئیس جمهور را به روی همه بسته است. اگر این وضع ادامه یابد، دولت نهایتاً ظرف شش ماه سقوط خواهد کرد. اما ما علیه فضلی و گروپش کاری نکنیم مانند فضلی محکوم تاریخ می شویم.

او به هواداران خود مأموریت سپرد تاجوانان را علیه گروه فضلی گردهم آورند و عملیات همه گیر تبلیغاتی را درشبکه های اجتماعی شروع کنند.

گزارش می گوید که گروه امرخیل، هرگزارش و راپور درست یا نادرست علیه فضلی گروپ را به پشتو ( یا اگربه پشتو باشد) به فارسی برگردان می کنند. امرخیل گفته است باید انفجار قوی ایجاد کرد. امرخیل گفته است که به نظر وی، فعالان اجتماعی و سیاسی غیرپشتون باید تحت قیادت محترم حامد کرزی تنظیم و نظارت شوند!