-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

هی وای... باز سلام رحیمی

حساب و کتاب وظایف سلام رحیمی بین ارگ و شورای صلح از پیش من رفته است. شما چطور؟

تازه اعلام شد که نماینده خاص رئیس جمهور در شورای مصالحه مقرر شده است!
 قسم می خورم که به نظرم می رسد این ادبیات خبری از نام سلام رحیمی را از دو دهه تا کنون متواتر شنیده ام و اینک یک بار دیگر شنفتم وبه اندازۀ تاریخ جنگ افغانستان افسرده ام.
بعضی اوقات تعریف یک ادارۀ پوسیده زیاد دشوار نمی نماید. مثلاً امور ارگ و غنی و ... را از روی همین خبر تقرری سلام رحیمی برای بار هزارم در یک مقام مطلق بی فایده، خیالی و خنده آورسهل می توان تعریف کرد و نشان داد که یک حکومت پوشالی یعنی چی؟!