-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

متین بیگ: دخترهای دفتر بانوی اول درمرکزفحشای وزیراکبرچی می کنند؟


  فضلی در وزیر اکبرخان، ساختمان مهمانخانه قهرمان ملی احمد شاه مسعود را از نزد احمد مسعود در مقابل ده هزار دالر کرایه گرفته است.

گزارش واصله:
اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که عبدالمتین بیگ رئیس پیشین ادارۀ مستقل ارگان های محل  ( رقیب سرسخت دکترفضلی) دریک نشست در وزیراکبرخان گفته است که بد اخلاقی دکترفضل فضلی تا دفتر خانم اول رسیده است اما رئیس جمهور از بیم افشای برخی اسرار شخصی، از حمایت فضلی دست نمی کشد.

متین بیگ گفته است که فضلی در وزیر اکبرخان، خانۀ کلانی را که ظاهراً ملکیت قهرمان ملی احمد شاه مسعود به قلم داده شده،  ( معلوم نیست از چه کسی) مبلغ ده هزار دالر کرایه گرفته است واین خانه اکنون به مرکز فحشاء و جای تسکین هوس های فضلی مبدل شده است. 
متین بیگ گفته است که به درستی روشن نیست که خانوادۀ قهرمان ملی چرا درین باره سکوت اختیار کرده اند. وی بیشتر احمد ولی مسعود را بدو رد می گوید.

در کوچه غضنفربانک وزیر اکبر خان یک حویلی دوجریبه مربوط به قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود نزد دکتر فضلی کرایه است. فضلی بعد از اوقات رسمی درهمان محل دربار کرده و محافل خود را سازمان می دهد. متین بیگ با ابرازشکوه از اشرف غنی، اظهار کرده که رئیس جمهور به جای رسیده گی به مراکز فحشای دکترفضلی « مرا خانه نشین کرده است».

متین بیگ قاطع گفته است که: دقیق خبر دارم دختر هایی که در دفتر خانم اول رولا غنی کار می کنند به دفتر وزیر اکبر خان نزد  فضلی می آیند. نظام طالبان صد برابر نسبت به این حکومت شرف دارد.

وی وعده داد که به زودی یک حرکت سیاسی فعال را شروع خواهم کرد. میترسم روزی برسد که طالبان به داخل شهر کابل شوند وارگ پیشاپیش خالی شده باشد. عوامل فاسد نظیر فضلی پیوسته پول های دزدی شده را به خارج انتقال داده روان هستند. 

به گونه مثال، معلومات مؤثق دارم که فضلی مبلغ ۱۸ ملیون دالر را توسط عطا نصیب  رئیس واحد سرمایه گذاری ارگ به دبی انتقال داده است.  عطا نصیب در دوبی از سوی پلیس فرودگاه زیر پازپرسی آمده بود که به اثر مداخله ارگ، کبیرعیسی خیل مشاور ارشد رئیس جمهور فوری به دوبی اعزام شد و او ازبرکت همکاری مسعود عزیزی جنرال قنسل افغانستان در دوبی عطا نصیب را از بند نجات داد. محمد حنیف اتمر از طریق یک مقام ارشد حکومت امارات به طور کامل ازین ماجرا آگاهی یافته است.