-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۸, شنبه

نتیجۀ فاجعه بار جرگه کابل بسیاری از افراد و سیاست بازان را در دریای بدنامی جدید غرق خواهد کرد. درین میان، استاد سیاف به سرتاج بدنامان شهره خواهد شد.