-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

پی آیند شکست طرح امریکا در شورای امنیت ملل متحد در رابطه به تحریم جنگ ابزار ایران بی گمان درافغانستان بازتاب دارد و سخت حادثه خیز خواهد بود. روسیه و چین جمع 12 عضو دیگر، از طرح امریکا روی گرداندند. طالبان با هردو کشور ایران و روسیه پل ارتباط زده اند؛ اما به هیچ صورتی قادر به برهم زدن توازن درتقسیم قدرت در نظام نخواهند بود. هیچ کشوری حاضر به قبول ریسک قدرت گیری طالبان درافغانستان نیست؛ از جمله پاکستان. درافغانستان نباید هیچ محوری آن قدر وزن بگیرد که نقطه ثقل حضور دیگر رگه های تباری را از بین ببرد.
نبرد جدید در پیش روست. هنوز کش وقوس ها را نمی شود مشخص توضیح داد. با این حال یک اصل پایدار قابل توضیح است:
مقاومت مردم علیه طالبان!
طالب غرقه در خیالات سال های جنگ های تنظیمی، در واقع ( خوشبختانه) با نظم و استایل زنده گی امروزی در جنگ است.
نظام طالب در بسترپدری خویش ( عربستان) به گونه ای رسوا آمیز درقعرتاریخ رسوب کرد. شراب های دنیایی و بهشت کنسرت ها و محافل زنان و مردان در عربستان به حکم صاحب امیرالمؤمنین افغانستان ( پادشاه ریاض) مرسوم و روا اعلان گردید.
طالبان حتی اگر درحاشیه قدرت هم حضور داشته باشند، تنها از سوی رسانه ها و لباس های متداول درشهرها و فروشگاه های پر زرق و برق مراکز شهری منکوب  و زبون می شوند؛ نبرد توده ها درکابل و شمال و گرداگرد افغانستان که به جایش!
حماقت طالب این است که پیش هنگام با مارشال دوستم و احمد شاه مسعود به جنگ برخاسته اند.