-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۶, پنجشنبه

آیا بقای افغانستان در خطر است ؟

                      نوشته ی: اسماعیل فروغی        مردم افغانستان ، نهادها و رسانه های دادخواه و ملی باید بدانند که معامله ی ننگین امریکا - طالبان در همدستی با پاکستان و دیسانتی های مزدور امریکا در رأس محمد اشرف غنی وحامدکرزی ، بقای افغانستان را به خطرات جدی مواجه کرده است .
       طالبان به هدایت و ترغیب تروریستان پاکستانی ، با ولع وشوقِ تمام برای حمله بر شهرها آماده می شوند . ولایات هم سرحد با پاکستان که بسترمساعد برای طالبان است،آسیب پذیرترازنقاط دیگربوده و بیشتردرمعرض خطر سقوط و خطر طالبانیزه شدن قراردارند .
       رییس جمهورغنی و تیم وابسته ی او که عاملین بالفعل و بالقوه ی تطبیق این پروژه استند ، با مکاری و ترفند به تقویت صفوف جنگجویان طالب پرداخته ، سعی بر آن دارند تا هم پنجهزار طالب را از قید رها سازند ( که رهاکردند ) و هم 400 تروریست خطرناک مورد مناقشه را با براه انداختن لویه جرگه ی فرمایشی به میدان های جنگ بفرستند .
       قضیه روشنِ روشن است . امریکا و پاکستان به حمایت مالی سعودی ها ، افغانستان را بسوی وابسته گی مطلق به پاکستان ویا سقوط و ازهم پاشی کامل سوق میدهند .
      توافقنامه ی صلح امریکا - طالبان ، رهایی پنج و نیم هزار تروریست و تنظیم دوباره ی آنان درمیدان های جنگ ، خروج بی رویه ی نظامیان امریکا از مناطق خطرناک جنگی و حملات پیهم و بی وقفه ی طالبان بر پاسگاهها و سربازان ما ، همه و همه گواه وقوع رویداد های خونین تر و معامله های شیطانی تر در مورد افغانستان حتا تا دو پارچه کردن آن در راه است .
     در چونین وضعیت خیلی حساس ، حالا ـ  درست همینحالا ـ زمان حلقه زدن به دور هدفی واحد - هدف دفاع از افغانستان است . هرسیاستگرِدادخواه و شجاعی که صادقانه برای اتحاد اقوام و مبارزه دربرابر طالبانیزه کردن افغانستان به پا میخیزد -- اگرمارشال دوستم است یا رحمت الله نبیل یا کسی دیگر - باید به صدای آنان لبیک گفت و همه باهم برای پاسداری از افغانستان واحد و معتدل به مبارزه برخاست .
       هرگاه رحمت الله نبیل ، مارشال دوستم و چهره های درخشان وآگاه دیگری چون اینها بتوانند صدای شان را یکی کرده ، موج خروشان مقاومت نجاتبخش ملی و فراقومی را در برابر افراط گرایی مذهبی ، کشتارونامردمی های طالبان براه اندازند ؛ باید در کنارآنان ایستاد وازآزادی وعدالت متحدانه پاسداری نمود .   
        هرگاه آنان بتوانند با بسیج تمام اقوام ، متحدانه ، با زور و خرد  در برابرطالبانیزه کردن جامعه ، فساد دولتی و تسلط بیگانه گان به پا بخیزند ؛ بی تردید نام ملت ما از تاریکخانه های مظلومیت و بدنامی جهانی بیرون خواهد شد .
        تا زمانی که مردم ، شخصیتها و رهبران خوش نامِ سیاسی ، رسانه ها و نهادهای دادخواه وملی و وکلای با درد پارلمان ازحالت منفعل و بی تفاوت بودن بیرون نشده ، دربرابر اقدامات استخباراتی و خرابکارانه ی طالبان و دولت دست نشانده ی کابل به مقاومت متحدانه ی ملی نپردازند ؛ پاکستان ، امریکا و دست نشانده های افغانی شان ، افغانستان را بسوی هلاکت و ازهم پاشی بیشترتا سطح تجزیه و تقسیم سوق خواهند داد . این خط ، این نشان ....