-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

تذکر اما بسیار جدی!


محمد عثمان نجیب

بدون‌ نقش امان الله گذر، دوستم، جنرال بابه جان و حوزه ی مقاومت مانند عبدالله و استاد سیاف ثبات سیاسی و نظامی و امنیتی محال است.

تحولات سیاسی نظامی در کشور‌ بسیار  صریح و‌ با نوسان اقدامات قدرت های جهانی که همه آن را تخته ی خیز قرار  داده اند، با مدیریت چنان ضعیف و بی پروای ارگ قابل اندیشه است.

الزامی و حتمی است که در یک چنین شرایطُ ارگ لجاجت خود در گروه بازی تباری و سیاست های حذف و دسیسه را کنار بگذارد و تمام‌ نیروهای مطرح در تعین و تغیر معادلات  کشور را فرا خواند.

نادیده گرفتن مارشال دوستم‌، ژنرال بابه جان و فرمانده نستوه ژنرال امان الله گذر و دور نگهداشتن ایشان  از تصمیم گیری های سرنوشت ساز کشور اشتباه جبران ناپذیری است که اثرات منفی آن تمام کشور به خصوص ولایات شمال را دچار آسیب به ضرر ارگ می سازد.

این موضوع  را ساده انگاشتن و بی تفاوت از کنار آن  گذشتن خودکشی یی است که نگهبان ارگ به رژیم خود رقم‌ می زند.

اثرات منفی چنین ساده لوحی ها برای ادامه ی حیات تک‌ محوری قومی سیاسی وابسته به قدرت های خارجی حد اقل در گذشته ی نزدیک مقاومت بر ابطال منظوری به اصطلاح استعفای استادعطا تبلور دارد و در گذشته ی دور که بارها ثابت شده است. و در آینده های نزدیک سرانجام مقاومت جدید دیگری شکل می‌گیرد که ادامه ی مقاومت دی روز خواهد بود. یعنی نه می توانید صدا های میلیونی را خفه کنید. پس در نقطه و‌ مرحله ی حساس تاریخی که‌ کشور قرار دارد، به حاد ساحتن ها نه‌ بلکه به گرم ساختن های کانون هم زیستی و تساوی حقوق و رشد متوازن و تقسیم مساوی قدرت و ثروت به قول استاد عطا بدون تفکیک این و آن و‌ بدون انواع تبعیض همت گمارید. 

تاریخ چند دهه ی اخیرکشور ثابت ساخته که بدون نقش مارشال دوستم‌ کاری توسط سیاسیون نمک نا شناسی همچو غنی از پیش برده نه می شود. و هر کاری فقط کف روی اب است که در جریان خروشان بحر قدرت ملت، دیر یا زود به کنار ساحل زده می‌شود و در شن زار های حلقوم باز غرق‌ و ناپدید می شود. در حالی امواج سرکش و گاه غیر قابل مهار هم چنان ره به پیش‌ می برند.