-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۱, جمعه

طالبان اسیر ندارند؛ همه را کشته اند

ترمپ درسیاست داخلی به پای خود شلیک کرده و دربازی انتخاباتی، طالبان تروریست را عروسک ساخته است.اخبار و داده های رسانه یی درهفته های پسین، بر پایان استراتیژی لبیبرالیزم خسته، کهنه گرا و تهی از نیروی حفظ موازنه در افغانستان و منطقه گواهی می دهند.
بازی انتخاباتی ترمپ درافغانستان دریای خون سرازیر کرده است؛ اما در جامعۀ امریکا برعلیه ترمپ توفان بیزاری و بی اعتمادی بر پا شده است.
سر شکسته گی امریکا پس از طرح پیشنهادی به هدف تحریم فروش جنگ ابزار به ایران، به شکل هیجان انگیز و تلخی برجسته گردید. در فاز آتی، تمهیدات به منظور بازگرداندن سراسری تحریم ها بر ایران ( طرح موسوم به میکانیزم ماشه) هنوز کامل نشده که با رد و سرزنش همه قدرت های جهانی به شمول محور اروپایی مواجه گشته است. 
ترمپ اما در زولانه کردن پای امارات و اسرائیل با همدیگر، و ترویج « نژاد پرستی ساختاری»، به پنداشت خودش ظفرحاصل کرده؛ با این حال بعید است این جبهه آرایی از نظر انتخاباتی به دردش بخورد. 
او درافغانستان، با ائتلاف رسمی با تروریزم طالبانی، در واقع به پای خود شلیک کرده و درسیاست داخلی،
از سوی رهبران سیاسی به «سنگدلی»، و «تضعیف وجهه امریکا» متهم شده است و اینک پس لگدی آن در آستانۀ انتخابات کمرش را خواهد شکست. ترمپ با دستارپوشان طالب چنان بازی کرده است که هم خود را رسوای عالم کرده و هم، ملاهای ساخت آی، اس، آی و عربستان سعودی و پاکستان را برای مدتی عروسک ساخته است. پروژۀ واگذاری قدرت به تروریزم مذهبی از همین حالا با مقاومت سراسری در سطح کشور ومنطقه رو به رو شده است.
حکومت خائن کابل، بدون هیچ ادله و مقاومتی، به شمار ۴۶۸۰ تن از میرغضبان پاکستانی افغانی الاصل را به محاذات نبرد فرستاد. به اساس افشاگری رحمت الله نبیل،‌ مبارزملی و امنیتی، ده ها تن از نظامیان دست چین شده در محابس پاکستان به سر می برند و گروه طالب با تکبر طاغوتی از آزادی آنان پرهیز می کند.
گزارش هایی وجود دارد که طالبان همه نیروهای امنیتی را بعد از شکنجه و عذاب مدهش، از زنده گی ساقط کرده اند و دست شان درین معامله خالی است.