-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

برادر انور دنگر از دره شکردره فرار کرد

چرا امنیت ملی و اردوی ملی راه فرار طالبان را بند نیاوردند؟

گلجان ناصری  برادر انور دنگر که فرمانده ارشد طالبان در شمال کابل است و در این اواخر  در مناطق شکردره و گلدره و میربچه کوت  زیاد سرباز گیری کرده است اما  قبل از ورود قوای عملیاتی به غوربند راه فرار در پیش گرفته است. 

در عملیات تصفیه ای در ولسوالی شکردره  سه تن از طالبان که به نام کوچی به این ولسوالی آمده بودند اسیر شده و فرمانده تولی اردوی ملی مستقر در شکردره به نام سلیم شاه عصمتی  نیز به جرم جاسوسی به طالبان دستگیر گردیده است.
هم چنان باید تذکر داد که باوجود این کار  شیوه عملیات تصفیه ای غیر حرفوی بود، باید از قبل تمام راه فرار طالبان مسدود می گردید تا همه شان در چنگ می افتیدند. 
حالا باید امنیت ملی و اردوی ملی تحقیق کنند که چرا  صید  از دام شان پرید؟