-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱, شنبه

تحرکات خطرناک در شمال در غیاب مارشال دوستم

پس منظر دسایس ارگ
توریالی خاوری

در پیشاپیش ورود طالبان به کابل، ارگ به دسایس تازه تری مبادرت ورزیده است!
جنرال عبدالملک از مهره های شناخته شده سازمان آی اس آی پاکستان وفرمانده قیصاری از افراد خریده شده ارگ است که برای کشتن جنرال دوستم طغیان مهندسی شده ای را در شهر مزار سازمان داد؛ سپس به مارشال دوستم پناه برد وبرای قتل او ناکام شد، به ارگ فرا خوانده شد، تا با طرح های جدید شیطانی برای مارشال دوستم در شمال جنجال برپا نموده وشاهراه را برای طالبان هموار سازند!
هرکسی میداند که خانواده رسول پهلوان از جمله مریدان ای اس آی پاکستان بوده و همین جنرال ملک بود که با تفاهم وتبانی با پاکستان، چند سال قبل شمال را برای طالبان تسلیم نمود!
حال ارگ در نظر دارد با همنوایی با طالبان ودر نهایت با پاکستان تمامی خطوط مقاومت را در شمال درهم شکسته وجاده را برای ورود طالبان هموار سازد!
البته این کوشش ها علیه مارشال دوستم تازگی ندارد، کرزی-احمدزی از هیچ گونه عمل شنیع علیه جنرال دوستم از برنامه ترور تا خریداری افراد برای ریشه کن ساختن مارشال دوستم کمی نکرده اند، اما تاحال بنا بر قدرت ورییشه های عمیق مارشال دوستم در داخل جامعه این پلان ها به ناکامی کشیده شده است!
فاکتور دیگری که در شکست این پلان ها نقش داشته است، بیداری خلق قهرمان ازبیک ونفرت بی پایان شان علیه افراد خریده شده ومزدور است!
این افراد خریده شده مهره های یک بار مصرف است وبدرد ماشین فرسوده دولتی ارگ نخواهند خورد!