-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

مذاکرات با طالبان یک خیال بافی احمقانه است


پنجشیر منتظر نخستین جرقه است. 

مارشال دوستم در مراسم اعطای رتبۀ مارشالی ایشان درجوزجان، بی پرده گفت که «مذاکرات بین الافغانی» یک بحث بی نتیجه است. امروز گفت و شنود نصیر فیاض با حمدالله محب را شنیدم که نتیجه گیری اش تلویحاً همان نظریۀ مارشال دوستم بود. چرا این پروسه قفل شد؟
در گسترۀ مقاومت ملی، شماری از عناصر منتظر اند که طالبان برای آن ها جایی درنظام آینده درنظر بگیرند. به همین سبب ساکت اند. پیکرۀ عظیم مقاومت مردمی، از بیخ و بنیاد با اراده و نیات طالبان آی اس آی مخالف اند و به هرگونه مظاهر گفتاری و کرداری آنان مظنون اند. از سویی، گزارش های تایید شده می رساند که انتشار اسلحه در سراسر شمال افغانستان تقریباً همه گانی شده و هنوز هم ادامه دارد. توزیع اسلحه فقط و فقط آماده گی برای دست و پنجه نرم کردن با طالبان اند. مردم می دانند که طالب به زودی نقاب «مذاکرات بین الافغانی» را به زودی از صورت خود بر می دارند. گویا، از قبل چنین کاری را کرده اند. «امارت» و بیرق سفید و شریعت سیاه آی اس ای را از قبل شعار می دهد و هیچ گذشتی هم ندارند.
گلبدین حکمتیار درین میان نکته ای پراند که نشان می دهد مذاکرات با طالبان یک خیال بافی احمقانه است. او گفت که هند سرگرم ملیشه سازی در شمال افغانستان است. همزمان، پنجشیرمنتظر نخستین جرقه است.