-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۷, دوشنبه

بیگانه گی از زبان مادری در بین فرهنگیان «افغان» در خارج


ضیاء همایون از تمثیل گران پیشیت رادیو تلویزیون افغانستان درمصاحبه ای با شبکه جهانی آریانا افغانستان با کمال افتخار درمورد دختر هنرپیشه خویش می گوید: شبنم جان  زبان های خارجی ره می فهمه مگر زبان مادری خوده نمی فهمه! من آمده ام که به زبان خودم کارنامه ها و دست آورد های تحصیلی اش را تشریح کنم.

خانم شادروان قهار عاصی ( میتراعاصی) دعوای هنر وفرهنگ دارد و حتی شروع به ارتکاب آوازخوانی هم کرده است؛ مگردخترعاصی ( مهستی) یک کلمه فارسی نمی داند! خودش در مصاحبه می آید تا سخنان دخترش را ترجمه کند. دایرۀ مصیبت زمانی کامل می شود که میتراعاصی مدعی است که به آفرینش ادبیات کودک برای کودکان درداخل افغانستان اشتغال دارد و حتی کتابش درکابل نیز برای استفاده کودکان چاپ شده است؛ مگر دختر قهارعاصی زبان پدر و مادرش را فرانگرفته است!

باورنکردنی است که دخترقهار عاصی سلطان شعرافغانستان، زبان پدر و مادر را نمی داند.

 همچنین، دختراحمد ظاهر ( شبنم ظاهر) یکی و یکدم ( مچُم) چه خیال بزنس به سرش زده و بعد از چهل سال، فیلم مستند احمد ظاهر را با یک فیلمساز خارجی در دست تهیه دارد. درچهل سال نه خودش ونه مادرش فخریه، یک کلمه دربارۀ احمد ظاهربر زبان نیاوردند. درمحفلی درامریکا درمحضر صد ها تن از شایقان هنرماندگار احمد ظاهر و دوستان هنراحمد ظاهر، بی آن که یک واژه فارسی یا پشتو را بر زبان آورده بتواند، هی از آهنگ ها واشعار جاودانۀ « پدرم» آسمان و ریسمان می بافت. معلوم نشد که شبنم حلاوت و ظرافت و شأن والای ترانه های سلطان قلب ها را از روی چی میفهمد؟
ده ها نمونه ازین دست وجود دارد و من به ذکر سه مورد اشاره کردم.