-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۸, شنبه

هلاکوی افغانستان چی کسی است؟

بخشی از وصایای هلاکو فاتح بزرگ به اخلافش !

از برگه پروفیسورلعلزاد

بنا بر تجربیات چندین ساله و کامیابی های پیهمی که دهها سال نصیبم شده، وصایایم را در زیر می نگارم تا با کمال عقل و درایت به آن عمل نمائید (تا مردم را با خود داشته باشید):

 1. تا می توانید علم و دانش و ورود کتب و حتی مجلات علمی را از بین ببرید و آموزش را طوری ترتیب دهید که حتی بعد از تکمیل آن ندانند که چه آموخته اند.

 2. کسانی را پرورش دهید و آنهای را بلند ببرید که گذشتۀ آنها سیاه و مدیون عفو و بخشایش شما قرار گرفته باشد (زنهار از مردمان با وجدان و پرهیزگار بپرهیزید و به هر شکل که می شود آنها را مضمحل سازید).

 3. تا می توانید قحطی و قیمتی را روی کار آورید تا هر که در غم شکم خود باشد، افکار آنها رشد نکند و تنویر نشود.

 4. اقوام را متفرق و مردم را پراگنده سازید (زیرا می گویند: مور مسکین هر کجا جوشید با هم اژدر است).

 5. توجه داشته باشید که کارها را به اهل آن نسپارید تا پاشیدگی ها را با هم نه پیوندند.

 اگر عقل و درایت داشته باشید، به این شکل می توانید سالیان درازی حکمروائی کنید.

(پدر نامور و فاتح شما - هلاکو)