-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

من نوشتن کتاب «اسراراعلیحضرت» دراروپا را دارم به پایان می رسانم و همزمان، موجی آبکی و نشخوار تاریخ ثقه و ناثقه در شبکه های اجتماعی به مناسبت صدویکمین سالروز استرداد استقلال سیاسی راه افتاده است. 
نتیجه گیری من در کتاب نو این است که هرگاه شاه امان الله فرصت می یافت به کمک موسولینی وهیتلر می توانست به تخت کابل برگردد، شرایط سیاسی و وضعیت روانی خودش طوری درهم و برهم بود که در صورت پیروزی دوش به دوش قوای هیتلر، یک میلیون نفر را از زنده گی ساقط می کرد! خیلی فرسوده، متنشج ووزده شده بود.