-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۲, چهارشنبه

تعریف ماندگار شادروان احمد شاه مسعود از طالبان

جماعاتی که قبلاْ ظاهراْ با طالبان مخالف بودند، در سکوت شومی فرو رفته و چشم به ملاطفت طالبان دارند. اما مردم، به همان تعریف مسعود از طالبان معتقد اند. مسعود گفته بود:

" نماز ازاین ها نبود ، ذکراز اینها نبود ، اخلاق ازاین ها نبود ، نظافت که جز ایمان است از این ها نبود . خلاصه یک گروپ وحشی، بی فرهنگ ؛ خونریزی متعصبی که فقط و فقط آله دست خارجی وظیفه دار این بود که مردم مسلمان را سرکوب کند وآله دست بیرونی باشد ودرخدمت پاکستان بوده باشد ، یعنی به یقین که ازاین چیزی نبود ".