-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

قطعه سرخ طالبان وارد کوهدامن شد


 از دو شبانه روز به این طرف و پس از بازگشت قوای نظامی دولت از دره شکردره به کابل، قطعه سرخ طالبان از راه غوربند داخل شکردره و گلدره شده است و روحیه جنگی طالبان نیز قوی شده است.
حمله سه روزه قوای نظامی دولت بالای قریه های دره شکردره و عقب نشینی شان از مناطق تصفیه شده به دشمن بیشتر روحیه داد تا در منطقه دو باره و این بار محکمتر مستقر شود و حتی کسانی را که با حکومت همکاری کرده بودند مورد شکنجه قرار داده اند. باز گذاشتن دست طالب در کوهدامن ریشه در توطئه های مرموز حلقه متحد طالبان در ارگ دارد تا بار دیگر این دره های زیبا را به آتش بکشند.