-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۷, دوشنبه

رسم لعنتی مشاوربازی میراث کرزی، عبدالله و احمد زی است

سالم حسنی یک معمم وابسته به ارگ تحت نام مشاور آمده با نصیرفیاض صحبت می کند.
ازش پرسیده می شود که شما به عنوان مشاور رئیس جمهور در رابطه به رهایی زندانیان طالبان و مشکلات به وجود آمده چه مشوره یی داده اید؛ به جای پاسخ به سوال، یک رنگ تلاش دارد تا به نصیرفیاض درس خبرنگاری بدهد!
آخرکار، به نصیرفیاض گوشزد کرد که موضوع بحث را خصوصی نسازد!
این است یکی از مشاوران. دیگر مشاوران از چه جنسی باشند!؟