-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

آیا با این فلاکت ها صلح ممکن است؟

وقتی سگ دهان انداخت اگر به دهانش نزدی هارتر می شود. 


سخن‌‌گوی طالبان به تلویزیون شمشماد:
- دست نیروهای امنیتی به خون ملت آلوده است و یک تغییر بنیادی در صفوف آنها نیاز است. نیروهای امنیتی نه اسلامی هستند و نه هم ملی.

- ما به نام حکومت افغانستان چیزی را به رسمیت نمی‌شناسیم و با هیچ گروهی با نمایندگی از حکومت افغانستان مذاکره نخواهیم کرد.

- تمام القاب و افتخارات بیست سال گذشته مردود است، از قبیل القاب و اعزازی چون مارشالی برای دوستم و فهیم، قهرمان ملی، شهید صلح، شهید وحدت ملی و...

- اگر قرار باشد افغانستان قهرمان ملی داشته باشد پس برای ما و ملت مجاهد افغانستان قهرمان ملی «حقانی» است نه «مسعود».

- ناقضین حقوق بشر همچون کارمندان استخبارات باید به کیفر اعمال شأن برسد. 

- نیروهای امنیتی زیر نظر و اثر اشغال تشکیل شده است و نیاز به اصلاحات جدی در صفوف خود دارند تا اسلامی شوند.

- افغانستان در موضوع کشمیر باید از داعیه برحق جمهوری اسلامی پاکستان حمایت کند.