-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۷, دوشنبه

بخش هایی از اردو از جنگیدن دست کشیده اند

خبرهای متواتر از منابع سری در کابل مواصلت ورزیده است که نشان می دهد دست هایی در صدد فلج کردن اردوی ملی و ایجاد شکاف در داخل مسلح کار می کنند. همه جنرالان ارشد قوای مسلح در سکوت مبهمی غرقه شده و سیاسیون معامله گر از ترس طالب، همزمان سرگرم بسیج مردم برای مقابله با بلوای ناگهانی طالبان و از سوی دیگر چراغ سبز همسویی و همدلی با تروریستان مسلح را روشن کرده اند.

اطلاعاتی می رسد که دره شکردره پیوسته از نظر نظامی و عملیاتی تقویت شده است.  هم اکنون در بازار دره شکردره طالب ها روی جادۀ عمومی موتر ها را تلاشی دارند. همچنان تهاجم همه گانی بر مراکز حکومتی در کابل و کلان شهر ها سازماندهی شده است. یک نوع تفاهم سیاه بین نخبه گان محلی، فرماندهان جنایت پیشه و مفرزه های ناشناخته اطلاعاتی در دست انجام است. هم اکنون ولسوالی مرغاب«سُمک» ولایت غور در محاصره گروه طالبان قرار دارد و واحد های امنیت ملی به طور ناگهانی به دام طالبان رها شده اند. دشمن دربلخ تقریباً عقب هر در و مکانی حضور دارد. تیرباران امروز فیاض در راه بلخ - مزارشریف اثبات وضعیت است.