-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

حالا لحن شان رنگ چاپلوسی گرفته

هارون سمرقندی
سهیل شاهین بسیار دقیق و اقتدار گرایانه سخن گفت؛ ولی طرف ما ناراحت است که چرا حریف بسیار خوب و دقیق و هوشمندانه بازی میکند و مارا شکست میدهد. تو خو شب و روز مشغول محل گرایی استی و در دور بر تان دو آدم دیگر نیست و توقع هم داری که گل سر سبد باشی و توهم ذهنی ات هم تا ابد ادامه داشته و همیشه مشغول دزدی و شکم چرانی کرده باشی .
طالبان حساب را یک طرفه و صفوف را مشخص میکند؛ به یاد داشته باشید همین هایی که خودشان را مخالف طالبان تراشیده بالای دیگران فخر فروشی می کردند، چاپلوس ترین و تسلیمی ترین افراد خواهند بود، فکر کرده اند با چند حدیث و آیت یاد گرفتن و خود را پیش خرگوش، شیر جلوه دادن بیخی دانشمند و مبارزه و متفکر و شجاع شدند، ولی از همین حالا لحن شان به طرف چاپلوسی روان است و فردا هم حتمن چند فتوای دینی و تعریف اشتراکات با طالبان بیرون میدهند ، آنچه طی بیست سال اخیر کردند و کس و ناکس را به مبارزان پر افتخار مقایسه کردند به خاطر دلیل تراشی و توجه مزدوری های شان .