-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۸, شنبه

هیچ سندی از سقوط غنی ها، معتبر تر ازین نگاره نخواهد بود.

سام لطیفی

این همان متقلب و فاسدی است که با کامیون پر از رای جعلی دستگیر گردید.
شخصی که او را دستگیر کرد منزوی و‌خانه نشین شد، اما این در مرحله اول مشاور رییس جمهور، بعد والی ننگرهار، فردا وزیر خارجه، پس فردا رییس جمهور و وقتی از دنیا رفت * غازی* و بابای ملت میشود....
این است تاریخ افغان ها که همیشه تکرار میشود....
با این تفکر و روش چطور میتوان افغانستان را همگام با دیگر کشور ها ساخت و ملت سازی کرد.!؟
التماس تفکر