-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

شهادت چی مبارکی دارد؟ چرا برای خود شهادت نمی خواهی؟

یکی از بی غم باش ها پیتزا را نوش جان کرده و درحالی که ته ماندۀ پیپسی را هم بالا می کشد؛ لحظه ای درنگ کرده و گوشی خود را می گیرد و صفحه کومنت را باز می کند و با دیدن عکسی از قربانیان تراژدی جاری و مستور درکفن و عکس سابقه همان جوان نامراد چنین می نویسد که «شهادتت مبارک!»
شهادت فلانی نفر اگر به قول تو «مبارک» است، تو چرا در حصول چنین تبرکی پیشدستی نمی کنی و خودت را غرق ثواب نمی کنی؟ این مبارک بازی شهادت چه رسم مکروهی است که درمغز این مردم مثل ویروسی جای گرفته است؟ خرافات، روح زنده گی را درانسان ها نابود می کند تا به جای زنده ماندن و زنده گی کردن، دنبال شهادت بروند.