-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

گروپ تازه نفس طالبان به شمالی وارد شده ا


یک منبع محلی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که در سه روز عید، یک دسته از  طالبان تازه نفس از کوه صافی و غوربند  توسط موترهای های مولوی ستار خواصی به مهمانخانه انوراوریاخیل  در قره باغ آورده شده و در همین مهمانخانه   چندین ملاقات بین گل جان(برادرانوردنگر) و بعضی از سرگروپ های محلی از ولسوالی های شکردره ، قره باغ ، فرزه و گلدره نیز صورت گرفت.
کسی از دره شکردره  بنام حاجی همایون  وظیفه گرفته است تا چند قریه را در دره شکردره آماده سقوط بسازد تا از آن جا و قسمت هایی از فرزه  به عنوان پایگاه محلی شان استفاده کنند تا قریه های ناصری را تحت کنترول خود  داشته باشند.
خبرهایی وجود  دارد که ISI  پول هنگفت در اختیار  گل جان  قرار داده تا افراد بیکار و عقده مند از بزرگان شمالی را جذب و ولسوالی های شمال کابل را سقوط دهند تا دولت در شهر کابل محاصره بماند.