-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

تاریخ افغانستان، از الف تا ی به این سبک نوشته شده

اشاره: در ۴۸ ساعت اخیر، غیر از یادداشت های مسوولانۀ شماری از فرهیخته گان، مابقی هرچه دربارۀ وقایع «استرداد استقلال» از قلم خواص و عوام خواندم، ملهم ازین گونه مکاتیب بود. 

قضاوت تاریخ صد سال بعد در مورد( شاه غنی خان غازی)

نوشتۀ یما آریایی

تاریخ سال 2120 یعنی یک صد سال بعد از امروز چنین نوشته خواهد شد:
مبارزات غازی اشرف غنی خان شهید و یارانش.
یک قرن قبل از امروز، یکی از مجاهدان راه استقلال و آزادی افغانستان غازی محمد اشرف خان که در علوم اسلامی پروفیسوری داشت و دومین متفکر جهان در علم ریاضیات اقتصاد، شرعیات و خدا شناسی و در تاریخ اسلام اولین اسلام شناس نیز بود؛ استقلال افغانستان را از آمریکا به زور سر نیزه به دست آورد.
غازی اشرف غنی خان با یک صد هزار نفر مسلح تاقین سرخ از مشرقی جنگ را آغاز و نزده سال تمام علیه نیروهای اشغالگر، کوه به کوه جهاد کرده در آخرین نبرد که منجر به شکست دشمن شد، غازی محمد اشرف غنی خان همراه با مجاهدانش به طرف کابل حرکت کرد و در قسمت پلچرخی با نیروی های اشغالگرامریکا جنگیده و درین جنگ نیرو های اشغالگر تلفات سختی را متقبل شدند .
با پیروزی غازی اشرف غنی خان امریکا مجبور شد استقلال افغانستان به رسمیت بشناسد و نماینده خود یعنی جانکیری را به افغانستان فرستاد تا ترتیبات خروج عساکر خود را از افغانستان روی دست گیرد.
زمانی که ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا به میدان بگرام آمد، غازی محمد اشرف خان تنها و بدون افراد مسلح در قلب عساکر دشمن به بگرام رفت و به ترامپ گفت ما شیر هستیم، بی خبر نیایید که میخوریمتان. دست اش را به پشت ترامپ کشید و برایش گفت میخواهی بروی یا بمانی؟
ازین حرف غازی اشرف خان ترامپ به لرزه افتاد و از غازی اشرف غنی خان مهلت خواست تا با عساکرش افغانستان را ترک کند .
در زمان خروج نیروهای اشغالگر از کابل گروهی از زنان شجاع به سرکردگی بی بی گل غنی در حصه ماهیپر به قشون شکست خوردۀ امریکا حمله کرده که درنتیجه همه نیرو های اشغالگر کشته شدند و تنها ترامپ زخمی زنده با یک هیلیکوپتر از محل فرار کرد .
از آن روز به بعد غازی اشرف خان لقب بابا و بی بی گل غنی لقب بی بی ملت را کسب کردند.