-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

برداشت و نقد هايي كه از صحبت هاي معاون نخستِ كشور "امرالله صالح" داشتم، چنين است:

نوشته: ستاررفعت یاوز- بيشتر روي موضوعِ جمهوريت و دموكراسي تاكيد داشت، در حاليكه بنابر نوشتهٓ "هنري كيسينگر" سيتاستمدار و نويسندهٓ آمريكايي؛ در يك كشور وقتي دموكراسي به وجود ميايد كه حداقل دوبار رئيس جمهور با خواست و انتخاب مردم به ميان آمده باشد. (بهتر ميدانيد كه دو انتخابات گذشته با ميانجيگري سياستمداران خارجي حل شد.). روي هم رفته وقتي آقاي صالح از موجوديت آمريكا در ٣٠ سال آينده در افغانستان سخن ميراند، موضوع دموكراسي و جمهوريت زير سوال ميرود.

-  او از تيرگي مناسبات با همسايگان كشور و از ترقيِ و انكشاف اقتصادي سخن ميزد، وقتي روابط با كشور هاي همسايه احسن نباشد؛ چگونه ميتوان به ترقي و انكشاف اقتصادی صنعتي دست يافت!؟

- جناب صالح بيشتر از آيه هاي قرآن شريف استفاده ميكرد كه اين ابزار قرار دادنِ دين براي سياست به شمار ميرود، و اشاره به نقش حسين بِه احتمال زياد براي جا گرفتن در دل برادران اهل تشيع بود.

- حاشيه روي هاي جناب صالح در مورد ديورند نمايان ميساخت كه براي به دست آوردن خاك از دست رفتهٓ افغانستان هيچ فعاليتي ندارند، و بنابر آن بدست آوردن و دفاع از خاك از دست رفتهٓ افغانستان را به نسل هاي بعدي واگذار و اشاره كرد.

- قيمتي كه به صلح پرداخته است را باور ميكند كه عبارت از ٥٥٠٠ طالب رها شده است اما به "به وجود آمدنِ صلح" باورمند نيست؛ اگر باورمند ميبود طالبان را در اين دقيقه هاي ٩٠، دهشت افگن و تروريست خطاب نمي كرد و پافشاري نمي كرد كه با طالبان هرگز فعاليت نمي
كند.
- از دموكراسيِ كامل حرف ميزد، در حاليكه بيشتر از ٥٠ درصدِ خاك افغانستان تحت حاكميتِ مخالفينِ نظام قرار دارد. و گذشته از اين بيشتر از ٨٠ درصدِ حاضرين در تالار از موافقينِ جناب صالح بودند نه مخالفين... كساني كه به معناي واقعي دموكراسي باورمند اند بيشتر به مخالفين توجه ميكنند تا موافقين...

- جناب صالح وقتي به وجودِ جمهوريت اينقدر ميباليد، پس پاسخگوي اينقدر نيپوتيزمي كه در نظام فعلي وجود دارد؛ كيست؟
- جناب معاونِ نخست كوشش ميكرد به بيشترِ پرسش ها پاسخ هاي كوتاه ارائه كند، اين همان صفتي است كه در صحبت هاي جاسوسان موسساد (استخبارات اسرائيل) و ك ج ب ( استخبارات روسيه) ديده ميشود.
- جناب صالح خود اعتراف كرد كه بيشترين مصارفِ انتخاباتي مصرف پلوهايي شده است كه به مردم عام داده شده، اين در حاليست كه مردم بِه پلو شما نياز نداشتند؛ به امنيتي نياز داشتند كه بايد حكومت شما برقرار ميكرد. وقتي امنيت برقرار شود مردم نيازمندِ پلو و چلو شما نميشوند.
- هدف جناب صالح از امتيازات پولي چي بود و اين امتيازات به كي ها داده ميشده است؟ امنيت گيري را كه خود شرح دادند!
- تقريبا ٩٠ درصدِ گفته ها و جملاتِ آقاي صالح براي بركنار نشدن از مقامِ معاونيت نخست رياست جمهوري بود، روزي كه جناب ايشان از موقف فعلي بركنار شوند صد در صد مطمئنم كه تغيير ٣٦٠ درجهٓ را خواهند داشت.

نوت: با وجود اين همه انتقادات، افتخار ميكنم كه قوه هاي جواني همچون آقاي صالح بِه عنوان محركين نظام و حكومت فعلي فعاليت دارند؛ انتقادات من نمايانگرِ مخالفيت من با نظام و حكومت فعلي نه بل براي بيشتر شدن قوه هاي جوان در نظام و حكومت فعلي است.