-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

نقش ویرانگر عبدالله درین مقطع تاریخ سیاسی

باورمن این است که خلیلزاد به وسیلۀ دکتر عبدالله، غنی را منزوی کرده و راه را برای حکومت مؤقت باز می کند.

 توازن برهم می خورد و برنامه واگذاری قدرت به تروریزم وپاکستان وارد مرحلۀ نوین می شود. این فاجعه زمانی اتفاق می افتد که مقاومت ملی به طور کامل صدا بلند نکند و روسیه، هند وایران نیز تسلیم همین پروسۀ یک جانبۀ امریکا و پاکستان شوند. حتی اگر چنین شود، چانسی برای سیطرۀ انحصار سیاسی تحت نام « نظام اسلامی» وجود ندارد؛ نفس زنده گی امروز، برطالب غالب می آید. مردم با طالب طرف اند، چند سیاستگر سازشکار و بردۀ پول درسرنوشت مردم نمی توانند دستکاری کنند.
اکنون برنامه این است که درقدم اول همه نهاد های به ظاهر مدنی، ابن الوقت ها، قوم پرستان  وتوهم زده ها گردن خود را نرم نگهدارند.
بعد از استقرار احتمالی طالبان درشهرها و محور قدرت، استحاله و هضم گریزناپذیر آنان شروع خواهد شد. یکی ازمولفه های شکست طالبان، زنان اند که نخستین قدرت نرم و جنجالی و نامیرا به حساب می روند.