-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

برنامه خارجی این است که پنجشیر قبل از آمدن طالبان انفجار کند


از مراجع متفاوت امنیتی و ناظران اوضاع، گزارش های مکرری واصل شده است که امریکایی ها به منظور تسهیل روند طالب پذیری درسطح عمومی، در پی بی ثبات سازی ولایت پنجشیر بوده و درین برنامه هزینه کرده اند. 

 هم اکنون شبکه های مختلف با هم رقیب خارجی درپنجشیر کار می کنند. مقدمۀ این پروژه از سال ها پیش شروع شده بود و با هزینه امارات، کویت، عربستان و قطر صد ها مدرسۀ علنی ومخفی فعال شده است. پنجشیر اکنون بستر و حیاط خلوت داعش و حزب التحریر است.

برنامۀ خارجی یک هدف دارد: پیش از آوردن طالبان درصحنه قدرت، پنجشیر به عنوان مرکزاصلی مقاومت ملی برای بقای مدنیت درافغانستان باید از درون انفجار کند و داعش، که همانا چهره دوم طالب است، پنجشیر را به تصرف خود در آورد.

عناصری که از نام پنجشیر درصحنۀ سیاست، منصب گیری و تجارت درکابل اقامت دارند، توان و اختیاری درکنترول اوضاع ندارند.