-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۳, پنجشنبه

گزارش ارسالی از شمالی

 شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان داعش کیست؟

انجنیر ثناءالله فارغ التحصیل پلتخنیک کابل و مربوط به یک خانواده سرمایه دار شمالی  است که پدرش از افراد گلبدین حکمتیار بود  ولی  خودش و صدها جوان دیگر  در شمال کابل  از تربیت شده های ملاتاج محمد میباشند.

سال ها قبل ملاتاج محمد  با پول های عربستان سعودی حلقات فکری سلفی ها را در شمال کابل ایجاد کرد تا جوانان و نوجوانان  جذب این حلقات شوند که ثناءالله نیز  یکی از جذبی های حلقه سلفیت بود.

بعدها به وساطت ملاتاج محمد  دختر  انجنیر شاکر(از فرماندهان اسبق حزب اسلامی ) که از سلفی های مشهور در شکردره است را نیز به عقد خود  گرفت تا رابطه های شان مستحکم تر  گردد.

گفته میشود که در این گروه  جوانان زیاد در ولایات شمالی، شمالشرقی، مشرقی و حتی بامیان  جذب شده که سر دسته همه شان از نظر فکری   ملاتاج محمد است و ثناءالله ( شهاب المهاجر ) فرمانده جنگی شان  است.