-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۴, دوشنبه

احتمالاً عملیات دو باره بر پنجشیر پلان شده است


پنجشیرکانون اصلی دفع و طرد طالبان و مانع اصلی مستقر سازی آن در کابل می باشد. عملیات برکرام، درواقع اسم مستعار شکستن انتظامات موجود در آن دره است. طبق اطلاع تازه، اشرف غنی بعد از نشرگزارش ها در بارۀ تجاوز جنسی کرام الدین کرام بالای شماری از دختران فدراسیون فتبال در یک سال پیش، با کرام الدین کرام دیداری انجام داده و به وی پیشنهاد کرده بود که: فدراسیون فتبال را بگذار به بی بی گل ( رولاغنی)؛ زیرا وی کسی را به حیث رئیس فدراسیون درنظر گرفته است. درعوض، حکومت حاضر است وی را به حیث فرمانده اردوی شمال یا والی هرات و یا معاون یکی از وزارت های سکتور امنیتی انتصاب کند.

آن وقت رابطه کرام با دکترعبدالله تیره و تار نبود. کرام به مشوره نزد عبدالله به مشورت رفت.

عبدالله به کرام می گوید: به غنی بگو این پیشنهاد به هیچ وجهه برای ما قابل قبول نیست! این خط سرخ ماست.

سپس، ارگ به همکاری رولاغنی و خالده پوپل زی که روابط نزدیکی با وی دارد، با به کارگیری یک گروپ خاص، فربه سازی دوسیه کرام را روی دست گرفت و سرانجام قضیه تا آنجا پیشرفت کرد که ابتداء سراز رسانه های خارجی درآورد و سپس قوای زمینی و هوایی به پنجشیر گسیل گردید.

اصل قضیه چی بود؟

منبع ویژه امنیتی به گزارشنامه افغانستان گفت که خالده پوپلزی قبلاً از سوی یوسف کارگر همراه با سه رفیق دیگرش درترکیه به مورد تجاوز جنسی قرارگرفته یا مقاربت جنسی بدون تجاوزانجام شده بود.  تجاوز یا مقاربت رضامندانه در ترکیه، هنوز مشخص نشده است. وقتی راپور به کرام الدین کرام درکابل رسید، کرام نیز دربرگشت هیأت از ترکیه به کابل از خالده پوپل تقاضای رابطه جنسی کرده بود وعمل بدون درد سر انجام یافته بود. 

ارگ برای برآوردن اهداف سیاسی، یک سری راپورها دربارۀ کرام را جمع آوری کرد تا درفرصتی لازم، آن را رو کند. خالده را به خارج انتقال دادند. 

یک سال بعد، موضوع ناگهان از نظرسیاسی عود کرد و پای سفارت امریکا هم به وسط کشیده شد. یوناما به همکاری ارگ، به عبدالله ستانکزی داماد شیرعباس استانکزی معاون نماینده طالبان که خود از کارمندان ویژه یوناما است درین رابطه خواستار مساعدت شده بودند. تمام پیام های یوناما از طریق پل ارتباط یوناما و دفتر قطرع (عبدالله استانکزی ) به شخص عباس ستانکزی تحویل داده می شوند. 

حتی انفجارها و عملیات انتحاری که درگوشه و کنار کابل  وافغانستان باید صورت بگیرد، طالبان پیشاپیش از طریق عبدالله استانکزی به یوناما خبر می دهد تا در روز عملیات، همه کارمندان درزیرزمینی ها پنهان شوند یا درخانه های شان باشند. 

کرام الدین کرام یک بهانۀ پیش پا افتاده است و حمله بر پنجشیر و شکستن طلسم افسانه ای آن جا درمقاومت ملی پیشرو، هدف اصلی تعریف شده است. پنجشیر را درگیر نا آرامی و استخوان شکنی داخلی می سازند تا کار جا به جایی طالبان درکابل به خیر بگذرد. امریکا پوره، دقیق و صریح می داند که پنجشیر مرکز دفع وطرد «امارت اسلامی» احتمالی درکابل خواهد بود. موضع گیری و تحرکات فرماندهان و رهبران نوظهور مقاومت ملی درپنجشیر خلاف روندی است که امریکا درپیش گرفته است.

درگزارش آمده است که فرمانده گل حیدر از سوی امرالله صالح مأمور ارتباطات بین کابل و پنجشیر مقررشده است تا با بررسی از وضعیت، تأمین رابطه با شخص کرام به حیث یک ثالث بالخیر، زمینۀ دستگیری و استقرار نیروهای نظامی درپنجشیر را فراهم آورد. گل حیدر درتماس ها با کرام به او وعده داده است که دوسیه ات را من از طریق صالح مختومه می سازم. اما درکابل، مکان وشماره تماس کرام را به صالح سپرده است. اکنون محل زیست کرام تحت کنترول است و هر آن امکان حملۀ آنی وجود دارد. با این حال، شورای پنجشیر که از تجربه رویارویی های عملیاتی بهره مند است، ممکن است اقداماتی بازدارنده را دردستورکار قرار داده باشد. 

.