-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

خسارت موضع گیری سیاسی اخیر امرالله صالح سنگین خواهد بود

غنی و گروه کوچکش درپی «کُپی کشی» سرنوشت سیاسی خویش اند. حتی عناصر به ظاهر دوستان امرالله صالح، رُخ به همان مسیری کرده اند که از آن بوی خلیلزاد می آید.


تحلیل و گزارش امنیتی هسته های اطلاعاتی درکابل ( ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان) از چیستی حمله بر کاروان امرالله صالح این است که حمله بر صالح، صرف یک اخطاریه بود که هرگاه همین اندازه مواد انفجاری را سه برابر بیشتر تعبیه می کردیم، تمام کاروان به شمول خودت خاک و خاکستر می شد.

صالح درمصاحبه با طلوع، اضافه از وزن، توان وصلاحیت خود حرف هایی زد. هرچند از سوی پاکستان و طالبان به طور بالقوه همیشه زیر تهدید قرار دارد و یک هدف به شمار می رود؛ اما منطق چسباندن حتمی و شتابندۀ این حمله به پاکستان وطالبان، ضعیف است.

صالح برای اولین بار، به جای آن که مانند غنی و دیگر رهبران و «نخبه ها»، از امریکا و قربانی های عساکر آن کشور سپاسگزاری کرده و می گفت که بدون کمک امریکا ما نمی توانیم نفس بکشیم، درحساس ترین فضای انتخاباتی، مستقیم پرستیز رئیس جمهور امریکا را آماج قرار داد و پرستیژ اردوی امریکا را به هیچ گرفت و با این کار، رقیب های داخلی ترمپ و کشورهای مخالف امریکا را امتیاز داد.

  صالح ( شاید) بدون اطلاع از سازشکاری های سری با پاکستان در دورۀ اول ریاست جمهوری اشرف غنی و حنیف اتمر درمورد اعمار موانع سیم خاردار مرزی در سراسر سرحد با پاکستان، از طرف خود بدون کدام سودمندی سیاسی به خودش و بازدهی درخشان امنیتی به افغانستان، بیرق لفظی «دیورند» را تکان می دهد. این مداخله آشکار درپروتوکول های بین المللی است. درسازمان ملل یک ورق سند درمورد دعوا های افغانستان وجود ندارد و نمایش های کوتاه مدت پوپولیستی نه درگذشته ره به جایی برده، و نه حالا کسی را به مراد می رساند.

اطلاعاتی وجود دارد که شخص غنی وحلقۀ خاص پشتونی نیز از ادبیات واکنشی صالح علیه همسایه ها و مقامات امریکا حمایت نکرده اند و برای خروج ازین بن بست، در جستجوی یک مخرج کم هزینه تر اند. مخالفین امرالله درداخل و خارج از دولت نیز درین ره از وی پشتیبانی نمی کنند. 

این که شماری از پول خوران قراردادی عضو باشگاه پولسازی دولتی، درظاهرامر با وی راه همدردی لفظی و سیاسی بازی پیش گرفته و نگاره های فیس بوکی منتشر می کنند، به زودی درهمان مسیری روی می گردانند که از آن جا بوی خلیلزاد می آید. آن ها از کاریک گروه ویژه برای تشکیل حکومت عبوری اطلاع دارند.

نشانه هایی بروز کرده است که گروه غنی حالا یقین کرده اند که اشرف غنی رفتنی است و آن ها راهی ندارند جز آن که با پروسۀ کار روی حکومت مؤقت آشتی کنند. درین گیرودار، تنها کسی که درمیدان تنها می ماند، امرالله صالح است.